.

PHẦN 1: KHUÔN ABS

1. LỤC GIÁC TRUNG

Lục giác 25cm cao 20

Lục giác 30cm cao 22cm

 

 

 

 

 

 

2.LỤC GIÁC LÙN

3.LỤC GIÁC CAO

4.CHÂN LỤC GIÁC

5.KHAY CHỮ NHẬT

6.ÔVAN

7.BÁT GIÁC

8.CON VẬT

9.ĐÔN

10.TRÒN

11.VUÔNG

KHUÔN COMPOSITE