Khuôn chậu ABS - có lòng trong

Khuôn chậu Compoisite - không lòng trong